Vilniaus Šri Šri Nitai Gaurasundaros šventykla

Šis puslapis yra skiriamas

Jo Dieviškajai Malonei

A.Č. Bhaktivedanta Svami Prabhupadai
Tarptautinės Krišnos Sąmonės organizacijos (ISKCON) Ačarjai Įkūrėjui

Svetainės naudojimo taisyklės

Svetainės taisyklės

 

1. Bendrosios nuostatos

 

1.1. Šiomis naudojimosi interneto svetainės adresu: www.gauranga.lt taisyklėmis (toliau - "Taisyklės") nustatytos vartotojų asmeninių anketų (toliau - "Anketa") patalpinimo interneto svetainėje www.gauranga.lt (toliau - „gauranga.lt svetainė"), patalpintų Anketų peržiūros sąlygos, taip pat gauranga.lt svetainės vartotojų teisės, pareigos ir atsakomybė bei kitos nuostatos.

1.2. Taisyklės yra privalomos Vartotojui. Vartotojas išreiškia savo sutikimą su Taisyklėmis ir įsipareigojimą jų laikytis aktyvuodamas nuorodą "Sutinku su svetainės naudojimo taisyklėmis ". Asmenys, nesutinkantys bent su viena Taisyklių sąlyga, neturi teisės tapti Vartotojais.

1.3. gauranga.lt svetainę tvarko ir administruoja Vilniaus Krišnos sąmonės religinė bendruomenė (toliau - "Tiekėjas").

1.4. Tiekėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Jei pakeitus, pataisius ar papildžius Taisykles Vartotojas toliau naudosis gauranga.lt svetaine, tai reikš vartotojo sutikimą su Taisyklių pakeitimais, pataisymais ir/ar papildymais.

1.5. Tiekėjas taip pat pasilieka teisę keisti, modifikuoti paslaugas ar nutraukti jų teikimą dėl bet kokių priežasčių, neįspėdamas Vartotojo.

 

2. Anketų turinys, forma bei jų patalpinimo gauranga.lt svetainėje sąlygos

2.1. gauranga.lt svetainės duomenų bazėje galima patalpinti Anketą tik apie Anketą pildantį asmenį. Vartotojas, norėdamas talpinti Anketas, privalo pateikti šiuos būtinuosius duomenis: Vardą, prisijungimo vardą, elektroninio pašto adresą. Jeigu Vartotojas nepateiks būtinųjų duomenų, sistema nesudarys sąlygų jam užsiregistruoti ir talpinti Anketos į gauranga.lt svetainę.

2.2. Draudžiama talpinti trečiųjų asmenų Anketas ar duomenis be jų sutikimo.

2.3. Vartotojams draudžiama Anketoje pateikti tikrovės neatitinkančią informaciją. Registruodamasis ir pateikdamas duomenis Anketoje Vartotojas patvirtina ir garantuoja, kad pateikta informacija yra tikra, tiksli ir išsami.

2.4. Anketa gali būti iliustruota fotografijomis, kurios privalo vaizduoti pildantį asmenį. Draudžiama fotografijų vietoje patalpinti kokių nors grafinių vaizdų/raidžių/skaitmenų (kaip antai logotipų, ranka rašytų užrašų, telefono numerių, pavardžių, dėmesį patraukiančių žodžių) arba fotografijų derinio su grafiniais vaizdais/raidėmis/skaitmenimis arba pakeisti fotografijas tokiu būdu. Patalpindamas fotografijas Anketoje, Vartotojas patvirtina, kad jis turi teisę naudoti fotografijas ir šis naudojimas nepažeidžia jokių trečiųjų asmenų teisių.

2.5. Anketa savo turiniu, forma, vizualia kompozicija, menama prasme negali prieštarauti visuotinai pripažintoms etikos ar moralės normoms ir/ar galiojantiems Lietuvos Respublikos teisės aktams, neturi kurstyti diskriminacijos ar nesantaikos bet kokiu pagrindu.

2.6. Draudžiama naudotis gauranga.lt svetaine, jos produktais ir/ar paslaugomis neteisėtais ar netinkamais tikslais, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokio turinio pateikimą, publikavimą, siuntimą ir/ar laikymo gauranga.lt svetainėje, kuris:

2.6.1. pažeistų bet kokias intelektinės nuosavybės teises (autorių, prekės ženklų, dizaino ir pan.);

2.6.2. būtų įžeidžiantis, šmeižiantis, diskriminuojantis bet kurį asmenį ar kitaip pažeistų bet kurio asmens teisę į atvaizdą, vardą, privatumą (telefono numeriai, adresai, asmens kodas ir t.t.) ar garbę ir orumą;

2.6.3. būtų nepadoraus, nešvankaus, pornografinio ar diskriminuojančio pobūdžio;

2.6.4. reklamuotų bet kurį asmenį ar jo produktus ar paslaugas be Tiekėjo išankstinio sutikimo;

2.6.5. keltų grėsmę gauranga.lt svetainės ar jos duomenų bazės saugai (programos ar dokumentai su virusais ir t.t.);

2.6.6. pažeistų bet kuriuos teisės aktus.

2.7. Patalpindamas Anketą, Vartotojas prisiima visą atsakomybę už jos atitikimą Taisyklių sąlygoms.

2.8. Patalpindamas Anketą Vartotojas privalo laikytis gauranga.lt svetainėje nurodytų Anketos patalpinimo instrukcijų ir šių Taisyklių.

2.9. Tiekėjas turi teisę atmesti Anketas arba be įspėjimo jas ištrinti iš gauranga.lt svetainės duomenų bazės, taip pat ištrinti Anketoje esančias ir Taisyklių neatitinkančias fotografijas.

 

3. Taisyklių pažeidimo pasekmės. Naudojimosi gauranga.lt svetaine nutraukimas

3.1. Tiekėjas atmeta arba be išankstinio įspėjimo ištrina Anketas iš gauranga.lt svetainės duomenų bazės, jei jos neatitinka šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų.

3.2. Tiekėjas pasilieka teisę bet kada nutraukti Vartotojo priėjimą prie gauranga.lt svetainės ar naudojimąsi gauranga.lt svetainės produktais ir/ar paslaugomis už Taisyklių ar teisės aktų pažeidimus arba dėl kitų priežasčių be įspėjimo. Vartotojas supranta ir sutinka, kad nutraukus Vartotojo priėjimą prie gauranga.lt svetainės ar naudojimąsi atitinkamais produktais ar paslaugomis Tiekėjas savo nuožiūra gali nuspręsti, kaip pašalinti bet kokią informaciją, susijusią su Vartotoju.

 

4. Atsakomybės apribojimas

4.1. Tiekėjas tik teikia technines priemones informacijos (Anketų) patalpinimui interneto svetainėje ir nėra jokių asmenų atstovas ar agentas, suinteresuotoji šalis ar tarpininkas.

4.2. Tiekėjas atsako tik už informacijos, pateiktos Anketoje, techninį patalpinimą į gauranga.lt svetainės duomenų bazę, jei Anketa atitinka visus Taisyklių reikalavimus.

4.3. Tiekėjas neatsako už Anketoje pateikiamos informacijos neatitikimą tikrovei.

4.4. Vartotojas supranta ir pripažįsta, kad Tiekėjas negali kontroliuoti trečiųjų asmenų veiksmų, susijusių su Vartotojo pateiktų duomenų ir Anketoje nurodytos informacijos ir/ar fotografijų naudojimu.

4.5. Tiekėjas neatsako už nuostolius, kurie gali susidaryti dėl Anketoje nurodytos informacijos ir/ar fotografijų naudojimo.

4.6. Tiekėjas negarantuoja, kad Anketos bus ištrintos iš gauranga.lt svetainės duomenų bazės būtent nustatytą konkrečią dieną.

4.7. Laikoma, kad naudojimasis gauranga.lt svetaine vykdomas nepriekaištingai, jei gauranga.lt svetainės duomenų baze visapusiškai galima naudotis 90 % laiko per metus.

4.8. Tiekėjas neatsako dėl gauranga.lt svetainės ar jos duomenų bazės sutrikimo ar dėl nuostolių Vartotojams ar tretiesiems asmenims, kilusių dėl techninių priežasčių ir/ar sunkumų ar kitokių įvykių, kurių Tiekėjas negali kontroliuoti ar įtakoti ir dėl kurių Vartotojas negali naudotis gauranga.lt svetaine (internetinio ryšio nutrūkimas, kompiuterinės įrangos, telekomunikacijų įrangos ar kitos įrangos gedimas ir t.t.).

 

5. Informacija apie duomenų apsaugą

5.1. Vartotojas šiuo pareiškia, kad jis pateikia savo duomenis gauranga.lt svetainei savo noru, ir sutinka, kad jo pateikti duomenys būtų saugomi ir tvarkomi elektroniniu būdu gauranga.lt svetainės duomenų bazėje 2 (dvejus) metus nuo jo paskutinio prisijungimo prie sistemos. Vartotojas sutinka ir pripažįsta, kad pateikia savo duomenis gauranga.lt svetainėje tam, kad Tikėjas galėtų nevaržomai prie šių duomenų prieiti, juos peržiūrėti ir kopijuoti. Vartotojo duomenys taip pat yra naudojami jo registravimo bei vėlesnio administravimo sistemoje tikslu.

5.2. Vartotojas sutinka, kad jam registruojantis sistemoje ir prisijungiant prie jos sistema registruos Vartotojo kompiuterio IP adresą ir prisijungimo prie sistemos datą ir laiką.

5.3. Asmens duomenų tvarkymo tikslas yra suteikti Vartotojui Anketų patalpinimo paslaugą, t.y. sudaryti galimybę talpinti Anketas.

5.4. Vartotojas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir turi teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis.

 

6. Taikytina teisė

6.1. gauranga.lt svetainės veikla vykdoma išimtinai vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais. Bet kokie ginčai, kilę dėl gauranga.lt svetainės, jos produktų ar paslaugų ar susiję su jais, bus sprendžiami derybų keliu, o nepavykus susitarti, Lietuvos Respublikos kompetentingame teisme.

 

Dalintis